ભણતરની ભુખ.....!


એવું કહેવાય છે કે કાળા માથાનો માનવી ધારે તે કરી શકે. દ્રશ્યમાન તસ્વીર એવું જ કઈ પ્રતીતિ કરાવે છે, સરકાર એકબાજુ બાળ મજુરીનો વિરોધ કરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ મફત, ફરજીયાત શિક્ષણના નારા વગાડી રહી છે.


ભણતરની ભુખ.....!


રસ્તા તણી વાટમાં ચોપડી પેન તણી હાથમાં,
જો હોય મન મક્કમ તો ભણવા જવાય છે ફૂટપાથમાં,

તાપ પડે કે ભલે પડે તડકો અક્સર કાયામાં
રોજી રળીને જવું છે આ ગગનવિહારી છાયામાં,

જરૂર નથી વૈભવી વિલાસ કે ભૌતિક રાચરચીલાની
કુદરતની ભૌતિક બાબતો જે મારા ભણતરના પાયાની

ડર નથી કે સંકોચ નથી  મને મારી જાત પર
પ્રેરણા બનવું છે મારા મલકની નારી જાત પર

મને ખબર છે કે બાળપણની છત્રછાયા રઝળતી જાય છે
તો પણ ભણતરની આ ભુખ મને અહીં લાવી જાય છે.

આ  ભણતરની ભુખ....

No comments: