Let's Do with us....check my heartbeat !!!ધોરણ ૭ ના બાળકો જયારે પાઠ ૧૧ : આપણું શરીર ભણતા હતા ત્યારે પ્રવૃતિ ૧ એક મિનીટમાં હદયના ધબકારા ગણવા માં મશગુલ વિદ્યાર્થીઓ....બાળકો એ હદયના ધબકારા તેમના ડાબા હાથની નાડી પર અને પગની ઘૂંટીની બાજુમાં પણ અનુભવ્યા હતા.
Experimental task
Standerd 7th student checking their heartbeat at left hand wrist during the science practical task of lesson 11 : Our Body.

VERY IMPORTANT.......

This is a real incident that happened in a local hospital in Bangalore , India . A 4 year old girl was admitted due to leg fracture. As it was an open fracture, she had to undergo an operation to stitch the protruding bone back in place. Though it was quite a minor operation, she was hooked on to life support system, as a part of the process.
The doctors had to input some data prior to the operation to suit different conditions. Thereafter, the operation proceeded.. Half way through the process, the life support system suddenly went dead.
The culprit : -Some one was using his/her hand-phone outside the operation theatre. And the frequency had affected the system.. They tried to track the person, but to no avail. The little girl, young and innocent as she was, died soon after.
Be compassionate! Do not use your hand phone / mobiles especially at any hospitals or within the Aircraft or any places where you are told not to use it... You might not be caught in the act, but you might have killed someone without knowing. Sometimes it's a matter of Life & Death.....!!!
Please pass this to as many, since most of us are just not aware of the seriousness of this issue.Please inform this to all your contacts and help save a life..

Last Word : So friends, please avoid using your mobile phones in hospitals / petrol pumps / aircraft etc ... wherever it is mentioned no use of mobiles, go by the rules, it's a matter of life & death.
A tiny attitude can save a life...

Recruitment for the BRC/CRC coordinator

Sarva Sixa Abhiyaan Mission Gujarat announced to make recruitment process for BRC.Coordinator and CRC. Coordinator for the whole staff, as we know approximately 3350 CRC Coordinator and 330 BRC co coordinators are serving as coordinator in different blocks and clusters. During Teacher transfer camp crc also get transferred in other blocks, districts or schools. Sometime CRC or BRC coordinator get degrade during work review and leave their post. Sometime coordinator resigns their post.
In these situations there will be vacancy on same place due to recruitment process it takes long time to fill the vacancy and school get affected. That’s why the department has decided to make block level process in the state.
As per SSAM the new norms the rules are as below.
>>The candidate has to apply within 10 days from the date of their district advertisement.
>>Forms are available on BRC or District office.
>>The application should send directly by R.P.Ad to the D.P.O office
>>The application can apply for the both BRCco, and CRCco. Post.
>>The exam will be held on 29/11/2009. All application has to appear in written test as per the decided place by DPO.
>>The candidate will concentrate for further process only if get minimum 50 marks out of 100 marks in written test.
>>The applicant should have minimum 4 year classroom teaching experience.
>>The teacher who is going to get retirement after 2 years can not apply.
>>All Government school primary teacher, CRC co, BRC co. of Gujarat can apply for the post at block level.
>>This process is only for vacant CRC, BRC and to make waiting list for future at block level.
>>This process is only for vacant CRC and BRC Coordinator to make waiting list for future at block level.
>>The CRC and BRC Coordinator are presently serving in the block or cluster will not affect.


Blue Print for the Written examination of CRC Coordinator and BRC Coordinator
Gujarati (Grammar, Vocabulary) - 10 Marks
Hindi, English, Sanskrit (Basic Information) – 10 Marks
Math content (Std 1 to 7 Text book) – 10 Marks
Science and technology content (Std 1 to 7 Text book) – 10 Marks
Social Study (Std 1 to 7 Text book) – 10 Marks
ECS and Physical Education (Std 1 to 7 Text book) – 10 Marks
Current Education affairs and General Knowledge – 20 Marks
Attitude and Aptitude test (On the work base of Crc/Brc coordinator) – 20 Marks
There will be Computer Practical test after examination (MS Office) of 20 Marks.
There will be 80 marks on applicant’s experience, work, Education Qualification and other activities accordingly.

Ancient Currancy note of India

Dear all, here is the ancient collection of Indian currancy note which is made and put into indian civilization by Reserve Bank of India. And believe me its rarly to find this collection, If you are interested to watch then zoom it and watch it better way.Reserve bank's Sprcimen Currancy

Amazing Picture....Really.....

The following is a picture taken of camels in the desert. It is considered one of the best pictures of the 2005.
Look closely, the camels are the little white lines in the picture. The black you see is just the shadows!!

Did you know ?

ઇન્ડિયા ગેટ અને ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયાનો ભેદ

શું તમે જાણો છો ?

ઇન્ડિયા ગેટ દિલ્હીમાં આવેલો છે, જયારે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા મુંબઈમાં, પણ તમને ખબર છે બનેમાં ભેદ શો છે ? મિત્રો, દિલ્હીના રાજપથ પર આવેલા ઇન્ડિયા ગેટની ઉંચાઈ ૪૨ મીટર છે.પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ અને અફઘાન યુદ્ધમાં સહીદ થનારા ભારતીય જવાનોની યાદમાં ૧૯૩૧ ઇન્ડિયા ગેટનું બાંધકામ થયું હતું.આ ગેટના વાસ્તુંશીલ્પકાર એડવીન લ્યુત્ટીયન્સ્ હતા.
એવી જ રીતે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા મુંબઈના દરિયાકિનારે આવેલો છે. તે ૨૬ મીટર ઉંચો છે. બ્રિટનના રાજા જ્યોર્જ પાંચમાં અને રાની મેરીની ભારતયાત્રાની યાદમાં ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા બનાવામાં આવ્યો હતો. દેશ આઝાદ થયો પછી અંતિમ બ્રિટીશ સેનાએ આ દરવાજાથી જ વિદાય લીધી હતી. દરિયાઈ રસ્તેથી મુંબઈ આવનાર લોકો સૌ પ્રથમ પહોચતા હતા.

Are you brave enough to read this....

First of all sorry for publishing this post very late....

Hello friends very very happy Independent day. We are very lucky indeed that we can enjoy our 63 independent day with our family in safe place of our country.
Perhaps we are unknown that the freedom we are enjoying is not a minor at all… we have paid a lot in past and in will have to paid for it in future. We have no ideas how our soldiers had fought with the enemy in such tuff condition. They had laid down their precious life for our nation INDIA and to keep us safe in our nation. With a little food and without water they kept themselves busy in battle for fortnight just for us and while I’m writing this post, they all done their almighty job with NO FEAR and perform their duty phenomenally. Our BRAVE hearted soldiers have a commitment for our nation. In the temperature of -16 degree they haven’t forgot to serve our nation and kept the flame of bravery on and on. My Dear friends did you know that our soldiers have to face so many problems and obstacle in their service such like insufficient medical service, meal and have to live far from the family still they done their job excellently. So after this at least you fill to salute them with all hearts. We can’t imagine how they battle for us and became martyr. They squeeze their salves for us so we have to keep our nation free from terrorism and from other anti social elements.
On this great day of our nation I just want to show you one LETTER which is written by him to his parents before the Kargil battle, we cant believe that on the age of 22 year what great understanding and sacrifice Captain Vijay Thapar has only for the nation. He was the first martyr of Kargil battle and from the Rajputana rifles bridged. At the last stag of his life he wrote a letter and I have put “The Letter” & “Capt. Vijay Thapar”s images below for you.

Capt. Vijay Thapar.....


The letter which he had written to his family before kargil battle.

ઓલ્યા નાચંતા મોરલાને કહી દો.....

મારે આંગણીએ મોર.....


મારે આંગણીએ મોર,આવી કરજે કલશોર,
તારા પગલાની છાપ મને આપજે, મોરલા બોલજે ટેહુક ટેહુક

તારી રૂપાળી આંખ, તારી પીંછાની પાંખ,
તારું આંખ ભર્યું પીંછું મને આપજે, મોરલા બોલજે ટેહુક ટેહુક

કરે આંગણીએ સાદ, આવી ગળગળાટ અવાજ,

તારો મીઠો મીઠો સાદ મને આપજે, મોરલા બોલજે ટેહુક ટેહુક.


ઉપરોક્ત જે ફોટા નિરખી રહ્યા છો તે ડીરો નામના ઘાસની લાંબી સળીઓના ગુંથણથી બનાવેલ છે. તે આ બંને બાળકોના મગજની "Creativity" છે.

બાળકોના મન


"ન ધરા સુધી ન ગગન સુધી,અમારે તો પહોચવું છે બાળકોના મન સુધી"

પ્રાથમિક શિક્ષક

પ્રા - પ્રારંભીક પાયો ઘડનાર મજબુત બનો

- થડની જેમ સ્થાયી બુનિયાદી બનો

મિ - મિતભાસી અને ભાવનાશીલ બનો

- કર્મ અને ધર્મથી પવિત્ર બનો

શિ - શિક્ષકપ્રેમી અને બાલપ્રેમી બનો

ક્ષ - ક્ષમતાધરી શિક્ષણ આપતા શીખો

- કર્તવ્ય માં રહી ક્ષમા આપતા શીખો

Short-StoryA Mouse who always lived on the land, by an unlucky chance, formed an intimate acquaintance with a Frog, who lived, for the most part, in the water. One day, the Frog was intent on mischief. He tied the foot of the Mouse tightly to his own. Thus joined together, the Frog led his friend the Mouse to the meadow where they usually searched for food.

After this, he gradually led him towards the pond in which he lived, until reaching the banks of the water, he suddenly jumped in, dragging the Mouse with him. The Frog enjoyed the water amazingly, and swam croaking about, as if he had done a good deed. The unhappy Mouse was soon sputtered and drowned in the water, and his poor dead body floating about on the surface.


A Hawk observed the foating Mouse from the sky, and dove down and grabbed it with his talons, carrying it back to his nest. The Frog, being still fastened to the leg of the Mouse, was also carried off a prisoner, and was eaten by the Hawk.
MORAL : "Choose your allies carefully"

Video Recording WorkshopOne….two…..three….action….In this era of Information Technology, the process of teaching and learning has undergone remarkable changes worldwide. Web based education and e-learning are the trends of the day. The education scenario in India is on the threshold of a significant change in the way education is delivered. Educational institutes at all levels i.e. primary, secondary and higher education have recognized the need for Information and Communication Technology (ICT) tools to improve the quality of education and in making education accessible to all individuals in society. Bye seeing the need of society Gujarat government and education department has also changed Teacher Training system from the month of April 2009 by giving on air training to primary teachers under SSAM training schedule.As I have written early on my blog that SSAM and GCERT are going to give training on English, Math’s, Science and School readiness for 10 days’ to teachers from 8th to 17th June 2009.
All four groups are preparing themselves for 10 days On Air and Off Air training by making quality works in Training Material as Module, Video-Audio Material, Motivation lecture etc.We have also done our Video recording workshop at H.M.Patel Institute of English, Vallabhvidhyanagar. Our convener Mr A.K.Patel gave all independence to all of us to develop quality material. The studio was neat and clean and well arraigned by the head technician Mr Bakulbhai and his assistance Mr Keyurbhai. Mr Bakulbhai is kind and noble person in the institute. We spend 18 hour continues in studio at a time on first day. Mr Shaileshbhai Bava sung all Prayers, Rhymes, Action songs and Theme song with the help of our team in Corus. Mr Devang and his younger brother gave melodious music on our self compose songs.We have also recorded Conversation (Skits), Short Stories, Puppet show and speeches of great personalities of the world. It was unforgettable experience and the main part was learning everywhere. At end of the post I must not forget to write that it would be tough to complete big task without help of the team and from our side of course Mr Dharmesh Ramanuj, Mr Ketan Thaker and Mr Rakesh Patel. Mr Dharmesh kept everyone happy by telling related jokes and Mr Rakesh worked in all dimension. I think need not to say more as you can understand the way we work by seeing bellow photo graphs…..

Enjoy it and let me have your feedback….

ME ... with cameraMr Sailesh bava and corus.....

Rakeshbhai and me conversing on piano playing

Enjoying action song with students..


Very First Look of Dabhsar Primary School ! ! !I am Hemant Vaghela Primary teacher working in small primary school located in interior deep village of Ahmedabad District. Me and my staff members are working all together doing experiment, research and following innovative thoughts to educate students, village and of course to each other.

Please go through the work we are doing in our school and let me have your valuable suggestion, feedback and innovative ideas for classroom teaching. Your reply will support me to built our nation...


Mail me on : vaghela_hemant6346@yahoo.com

Contact me on : +91 9898703687


My School at glance

The Classrooms
The school is divided into age appropriate blocks. One Block is networked to provide compute connectivity with spacious
Classrooms, multimedia labs, staff room, Locker facility for each blocks, etc.

Teaching Methodology
Emphasis is placed on the acquisition of regular project work, rigorous practice and study techniques enable students to gain awareness & in–depth knowledge. They are prepared to appear for examinations and would also be trained to appear for competitive exams.

Labs & Library
An inbuilt block for labs & library with library spread over two floors , Physics lab, Chemistry lab, Biology lab, Language lab, Reding corner,Computer lab, Mathematics lab, Social Studies labs & Art studio.

Co-Curricular Activities
We actively encourage lateral thinking through a host of co-curricular activities for our students.
>> Music
>> Drama
>> Dance
>> Design
>> Sculpture
>> Wood work and many more.

Trips & Excursions
At The Dabhsar Primary School, excursions are taken in groups to places of cultural & historical importance or to a camping site with adventure activity.

Our Mission
At The Dabhsar Primary School we believe In harnessing the inborn potential of every child and empowering him with knowledge and if there is joy in learning & happiness in gaining knowledge; it will remain with the soul forever.

Board & Affiliation
The Dabhsar Primary School is affiliated to the Gujarat council of education & research training And Diet’s School Certificate examinations who is conducting exams and offers a comprehensive & balanced curriculum.

We are Dasbhsar colleagues and Meena Campaign

We are Dabhsar Colleagues ! ! ! ! !
As you know very well that Dabhsar primary school is belonged to Detroj Taluka and District Ahmadabad and we all work together here very buoyantly and happily. But here are different colors of my colleagues, so please look these people because they are my BACKBONE and SHILD. These are the people who help me and give full support in my every work……so…here…they…are….

(My HOD)

Mr.Kanjibhai Patel who always encourages me to do new things in Dabhsar.He is the man whom I call My Problem Solution-Man because he has vast experience of teaching line which helps me very much.


(First Assistance & My Astronomer)
Mr.Vishnubhai Patel who is ready to help me in astronomy way and give his point of view in my work. He also give his ideas for make my work glorify.


(Second Assistance & My Mentor)
Mr.Chhanaji Thakor. This is the man who explains me everything about our School, how to behave with people as teacher and how to treat students and also inform about various things of Education Department when I was new guy in this filed.


(Third Assistance & My Critic)
Mr.Kantibhai Patel who always criticize me & my work. With the help of his critics I can improve myself day by day.


(Forth Assistance…..Oh its Me !!!)
Mr.Hemant Vaghela. I am the man who learns from my own mistakes and go ahead with my tiny steps.


(Fifth Assistance & My Well wisher)
Miss Apexaben Patel who is very friendly and always try her best to make our school as Model school. She is very hard working, brilliant, sincere and always uses innovation in her classroom teaching. She also adopts new trick & technique in school.


(Sixth Assistance & My Advisor)
Mrs.Nimishben Patel who is very intelligent & care taker teacher. She always give me her advise in my each and every work. She always implements new pattern and things in her class and also in school.


==============================


"­­­­­Meena…….in…....Dabhsar"

In My Dabhsar School there is a program named “Meena” which was organized by SSAM and guided by UNICEF. This Program is very well handled by Apexaben Patel and our staff members also support her to bring out best advantage of Meena Campaign. We are doing this project by the guidance and initially support of our Ahmedabad District Gender officer Mrs. Alkaben Vyas, Our Genuine & Genius BRC Co. Mr.Rohitbhai Raval and Of course Our School HOD Mr.Kanjibhai Patel.

We have done lots of activity under this project such like…


 • Meena Picture competition
 • Meena Quiz
 • Meena Mehndi competition
 • Meena Poem collection
 • Meena Dandiya decoration
 • Meena Songs competition
 • Meena Drawing competition
 • Meena Plantation
 • Meena Bal melo
 • Meena Story collection
 • Meena Patch work
 • Meena Print work
 • Meena Rangoli competition and many more...

  Meena campaign is specially framed for student and their activity based learning and also for woman (Girl student) motivation so we all together especially work to MOTIVATE STUDENT FOR EDUCATION and for improvising themselves. And we also take care that each and every child of our school come regularly. We also empower the girl student in such a way that they have encouraged themselves and also be a confident enough to do various work of our school and society. Meena campaign also help us to make student SELF RELIABLE, READY-TO-WORK, RESPONSIBLE for their decision. I want to share one more thing with you that I want to thanks to the founder of Meena campaign because with the help of this campaign we can motivate, enlighten, empower and increase the girl education rate, improve our teaching and FULFILL A GIRL STUDENT’S NEEDS for education in such a interior village.
  We have a little bit tremendous picture to share with you...


Here is "Patch-work" done by students.....


Wow what a nice Clay work....!!!!
...Girls with their Picture in Meena compition, isan't that lovely pics....


This one is my Faviourite Picture which was very well decorate with 'tikki' & 'patch' by a girl named Umiyaba Zala study in 7th std.


Enthusiastic students shows their gala Picture ......

Taluka level Workshop Of Community Mobilization

Community Mobilization

Last week we have held community mobilization at detroj branch school this training camp was guided by ssam & ied cell gandhinagar and organized by brc detroj. We have initially support of Gender Officer Mrs.Alkaben & BRC Co.Rohitbhai Raval.


We have 70 schools in detroj taluka and 10 clusters. We have called one teacher, one principal, one bal mitra, one mid-day meal organizer from each cluster .so we have approximately 40 to 50 persons at training workshop.


Mr.Hemant Vaghela who is state level resource person and Navghanbhai crc.co jivapura, Dharmsibhai crc co. & Mr Dhaval Patel are working as expert in our community mobilization training workshop which was held for two days. During this two day we have been known from the various things & activity which was belonged to our community.

We have different points for conversation.


>> What is the meaning of community and what is the mobilization.


>> To know our roll & respected other’s roll.


>> Colobration of various communities for education in village or ward.


>> What is the roll and liability of VEC.
>> How can we activate our VEC or make it conscious.>> Different activity like Sociogram, Know each other, Introductory activity in pair, "Mirror”


>> Roll play of VEC, Different case study of VEC and made its solution.

>> We have also discussed about various Grants of VEC and how it can be used in School.>> In our workshop we have discussion on how we can manage our account and its detail or how we can make our Account of VEC.>> In this training we have discussed about Social, School level, Official Roll of VEC in our community.>> The main thing in this training was that our two days of workshop totally passed with joyful learning through Computer based learning and Activity.
This two days training completely based on activity. And our class was very well handled by Mr.Hemant Vaghela with PowerPoint presentation on LCD and Various activities in class.And that is so called new era training campaign which was held in our detroj taluka merely first in Ahmadabad district.